Оголошення!

Веб-сайт на стадії тестування та допрацювання. Просимо відноситись з розумінням. Дякуємо.

Спеціальності


З 2016 р. підготовка фахівців в коледжі здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за такими спеціальностями:

  • 081 «Право» (галузь знань 08 «Право»);
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»);
  • 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»);
  • 123 «Комп’ютерна інженерія» (галузь знань 12 «Інформаційні технології»).

Молодшого спеціаліста-юриста готують для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією. Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави, всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави. Випускники коледжу за спеціальністю «Правознавство» одержують диплом державного зразка кваліфікаційного спеціаліста, і працюють юрисконсультами на підприємствах та установах, керівниками (інспекторами) відділів кадрів, секретарями місцевих рад, дізнавачами, помічниками слідчих, судовими виконавцями, секретарями засідань, завідувачами канцелярій, помічниками прокурорів та ін. Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» ставить за мету підготувати керівників та фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління фінансами підприємства. Дана спеціальність здатна озброїти фахівців системою сучасних методів фінансового управління, сприяти формуванню нової фінансової ідеології господарювання, ознайомити з сучасними фінансовими інструментами та допомогти в прийнятті обґрунтованих управлінських рішень. Випускники спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування” є висококваліфікованими фахівцями у сфері фінансів, фінансового аналізу та фінансового менеджменту. Вони володіють сучасними методами аналізу і прогнозують фінансово-економічні ситуації.

Навчаючись на спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування”, студенти оволодівають такими знаннями та навичками: - вести бухгалтерський облік з врахуванням сучасних вимог; - складати та перевіряти документи, проводити їх бухгалтерське опрацювання, вести облікові регістри; - складати бухгалтерську (фінансову) звітність; - оформляти документи з фінансування, оподаткування та кредитування; - працювати з комп’ютерною технікою та використовувати сучасні інформаційні технології; - аналізувати роботу підприємства та вносити пропозиції щодо її організації. Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту обов’язково повинен володіти комп’ютерною та організаційною технікою, мати навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення, нести відповідальність за їх здійснення. Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури. Після закінчення коледжу молодший спеціаліст зможе працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах та на підприємствах різних форм власності на первинних засадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира, державного податкового інспектора, операціоніста з фінансів і кредиту, страхового агента, кредитного інспектора, касира-експерта, інспектора-ревізора, митного інспектора, контролера-оператора, контролера-касира.

Зміст навчання зі спеціальності «Менеджмент» будується на засвоєнні методології і методики організації виробництва і виконанні професійних функцій за різними видами організаційно-управлінської діяльності. Програми навчання орієнтовані на набуття базових знань і використанні професійних знань для організації трудового середовища. Даються сучасні знання про принципи організації та результативність господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва, формуються здатності організовувати роботу відповідно до вимог управлінської ланки, ефективних ділових комунікацій, управління персоналом. Молодший спеціаліст з організації виробництва набуває здатності використовувати методи формування громадської думки та підтримання відносин успішного співробітництва з різними суб’єктами господарювання, аналізувати і оцінювати ефективність виробництва за різними параметрами, в т.ч. адаптація виробництва відповідно до змін потреб ринку, якість та конкурентоспроможність продукції, розробка, впровадження та оцінка інновацій та ін. Програми навчання молодшого спеціаліста також спрямовані на формування здатностей розробляти напрями перспективного розвитку підприємства, визначати характеристики зовнішнього середовища та його вплив на діяльність підприємства,використовувати знання і практичні навички у сфері планування, раціональної організації виробничої діяльності, проведення розрахунків щодо ресурсного забезпечення і функціонування підприємства, вирішувати конкретні проблеми в реалізації технологічних задач, приймати оперативні рішення щодо виробничої діяльності та раціональної побудови і ведення маркетингової діяльності, просування товарів на ринок. Економічна підготовка майбутніх організаторів виробництва формується базовими знаннями методології аналізу економічних явищ, сучасного стану фінансової і виробничої діяльності підприємств, шляхів досягнення конкурентоспроможності підприємства тощо. Студенти оволодівають знаннями, вміннями і навичками з організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, нормування праці в різноманітних виробничих процесах, аналізу практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, ефективного управління персоналом, використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань в галузі професійної діяльності. Особливе значення надається вивченню сфери менеджменту і формуванню здатностей застосування на практиці методів управління, профільованим знанням і вмінням щодо проведення контролю діяльності підприємства, правовим, економічним і організаційним питанням створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві тощо. Практична підготовка молодших спеціалістів з спеціальності «Менеджмент» здійснюється на передових підприємствах, на фірмах, які успішно займаються виробництвом і досягли успіхів у бізнесі. Викладання професійно-орієнтованих дисциплін базується на нових стандартах з менеджменту, в яких передбачається єдність фундаментальної управлінської, правової, гуманітарної, економічної підготовки менеджерів нової формації. Важливого значення надається як теоретичним, так і практичним аспектам менеджменту, що дозволить випускникам Коледжу бути конкурентоспроможними на ринку праці. Отримана кваліфікація менеджера дозволяє випускникам коледжу здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і займати посади: - помічник керівника, - референт з основної діяльності, - секретар адміністративних органів, - інспектор з контролю за виконанням доручень, - інспектор з кадрів, - організатор з персоналу, - технік з підготовки виробництва, - технік з праці, - агент з постачання, - диспетчер з відпуску готової продукції та ін.

Cпеціальність "Комп’ютерна інженерія" пов’язана з: - розробкою, виробництвом та експлуатацією технічних засобів обчислювальних систем та комп’ютерних мереж; - виготовленням, тестуванням, відлагодженням та впровадженням програмних продуктів. Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, а саме цьому навчаються студенти за даною спеціальністю, вимагає від них вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації. Кваліфікація техніка з обчислювальної техніки дозволяє: - обслуговувати комп’ютерні пристрої, системи, мережі обробки інформації, обробляє текстову, графічну та образну інформацію; - забезпечувати ефективну експлуатацію засобів обчислювальної техніки, приймає і передає інформацію; - забезпечувати організацію й виконання змінних виробничих завдань підрозділами експлуатації та технічного обслуговування засобів обчислювальної техніки; - здійснювати керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації міжремонтного обслуговування і планового ремонту устаткування та обладнання; - виконувати ремонт та обслуговування ЕОМ, монтаж комп’ютерних систем; - виконувати роботи під час монтажу приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та конструкцій, що пов’язані з ними.

Вступ до Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ проводиться:

НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

На базі

9-х класів

На базі

11-х класів

На базі ОКР "Кваліфікований робітник"

К-сть ліцензійних місць

За результатами вступних випробувань на 1-й курс

За результатами ЗНО на 2-й курс

За результатами вступних випробувань на

1-й курс

Право

Українська мова та література

Історія України

Українська мова та література

Історія України

Фахове вступне випробування

50

Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова та література

Математика (базовий рівень)

Українська мова та література

Історія України

Фахове вступне випробування

50

Комп’ютерна інженерія

Українська мова та література

Математика

Українська мова та література

Математика

Фахове вступне випробування

50

Менеджмент

Українська мова та література

Історія України

Українська мова та література

Історія України

Фахове вступне випробування

50

КЕПІТ ТНЕУ

Контактні дані

КЕПІТ ТНЕУ

м. Тернопіль, вул. Львівська 11а,
навчальний корпус №11,
поштовий індекс: 46020.
(0352) 53-80-99
kepit_tneu@ukr.net

Stay connected

Facebook
YouTube
GitHub